เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภท
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ เกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางอังสนา ตั้งตระกูล ภาษาต่างประเทศ งานวิจัย

 

จากแหล่งอื่น

ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ ประเภท แหล่งที่มา
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย นายวิเชียร ชุติมาสกุล รายงาน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย นายวิเชียร ชุติมาสกุล รายงาน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย