ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้เข้ารับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตตรวจราชการ
ในวันที่ 1 กันยายน 2563