ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563