ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563