ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2563