ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563