ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้ติดตั้งเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรค (Covid-19) และฉีดพ่นตามห้องสอบและจุดนั่งพักต่าง ๆ บริเวณโรงเรียน
เพื่อเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563