ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 แนวทางการประเมินคุณภาพรอบ 4 และการอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติสำหรับงานวิจัย

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562