ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล
ในวันที่ 20 กันยายน 2562