ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562
ในวันที่ 11 กันยายน 2562