ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562