ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลก
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562