ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพบปะนักเรียนวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 และแนะนำครูใหม่
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562