ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จัดประชุมการปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561
และแสดงความยินดีข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาย้าย
ในวันที่ 27 มีนาคม 2562