ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ เราพี่น้องกัน กลุ่ม 3
ในวันที่ 21 มีนาคม 2562