ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 20 มีนาคม 2562