ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ G Suite for Education แก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
ในวันที่ 19 มีนาคม 2562