ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา และการประชุมจัดทำรายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 และเรื่อง การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมปีการศึกษา 2562 เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว
โดยมีท่านผู้อำนวยการภิญญา รัตนวรชาติ เป็นประธานในพิธี
ในวันที่ 18 มีนาคม 2562