ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานนักเรียน
ในรายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
โดยมีท่านผู้อำนวยการ ภิญญา รัตนวรชาติ เป็นประธานในพิธี
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562