ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จัดพิธีลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (MOU) โดยมีผู้อำนวยการภิญญา รัตนวรชาติ เป็นประธานในพิธี
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562