ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสำหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562