ภาพกิจกรรม

นายภิญญา รัตนวรชาติ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นำคณะครูและทีมงานแนะแนวของโรงเรียนออกแนะแนวการศึกษานอกสถานที่ แก่โรงเรียนในระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562