ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนรู้แบบ English Program”
ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562