ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จัดพิธีปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีท่านผู้อำนวยการภิญญา รัตนวรชาติ เป็นประธานในพิธี
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562