ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยมีผู้อำนวยการภิญญา รัตนวรชาติ ประธานสนามสนามสอบ
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562