ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคอ้วน ให้แก่นักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ในวันที่ 18 มกราคม 2562