ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เข้ารับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561
ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ในวันที่ 29 มกราคม 2562