ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting) ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561
ของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อแจ้งผลการเรียนกลางภาคเรียนและรายงานผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
ในวันที่ 13 มกราคม 2562