ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทัศนศึกษา ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
ในวันที่ 23 มกราคม 2562