ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือปิยมงคล จังหวัดราชบุรี
ในวันที่ 21-23 มกราคม 2562