ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรม เปิดบ้าน อ.ร.ว วิชาการ(21st Century Education) การศึกษาสู่ทศวรรษที่ 21 เพื่อนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแข่งขันทักษะวิชาการ และการนำเสนอโครงงานโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 25611
ในวันที่ 11 มกราคม 2562