บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ภาษาไทย
  • ภาษาต่างประเทศ
  • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • สุขศึกษาและพลศึกษา
  • การงานอาชีพ
  • ศิลปะ
  • แนะแนว
   
นางสาวพรพิรุณ ใจวงศ์
ครูคศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
นางศุภกร โซ่วิเชียร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศาศวัต คงกระเรียน
ครูผู้ช่วย
   
นางสาวกุลิสรา อินทราช
ครูผู้ช่วย
นายวีรภัทร เผ่าพงศ์ประเสริฐ
ครู
 
นายอนุชิต แซ่ลิ้ม
ครูผู้ช่วย
 
   
   
   
นางสาวนิษา สายสินธุ์
ครูคศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
นายปิยะพงษ์ ปัสสาวะโท
ครูคศ.1
นางสาวรุ่งนภา เลยกระโทก
ครูคศ.1
   
นางสาวจารุวรรณ ธีรพจน์โสภณ
ครูคศ.1
นางสาวกรรณิกา กาฬภักดี
ครูผู้ช่วย
   

นางสาวบรรณโสภิษฐ์ ธนะอุดม
ครูผู้ช่วย

นางสาวลลิดา เดชสมบูรณ์รัตน์
ครูผู้ช่วย
   
 
นายพรเทพ บุญมา
ครูผู้ช่วย
 
   
นางขันทอง แจ่มศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
นางสาวกวิศรา สุขเกษม
ครูคศ.1
นายยศวัฒน์ เพิ่มพูล
ครูคศ.1
   
 
นายพลวัฒน์ อยู่ดี
ครูผู้ช่วย
 
   
   
นางอังสนา ตั้งตระกูล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
นางสาวสุขรดา แปงใจ
ครูคศ.1
นางสาวจริยา บุญยุทธ
ครูผู้ช่วย
   
นางสาวอลิศรา อาจหาญ
ครูผู้ช่วย
Mr.Esele Motomby Justin
ครูต่างชาติ
   
   
   
   
นางสาวเบญจวรรณ อรุณ
ครูผู้ช่วย
   
นายกิตติคุณ มะยาแม
ครูคศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวปูชนียา รินลา
ครูคศ.1
   
นางสาววิภาพรรณ กัณหารัตน์
ครู
นายธิติ ศรีโต
ครูผู้ช่วย
   

 

 
   
นายกฤชรัตน์ ลิ้มพิมลรัตน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
นายสราวุธ ทองแสง
ครูผู้ช่วย
นางวิไล มณีโชติ
ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน
   
   
   
   
   
นายภานุวัต รักผึ้ง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
นางนิสารัตน์ วีระประทีป
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธิติมา นาแหยม
ครู
   
   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ว่าที่ร.ต.หญิงเมธาวี วงษ์ตระกูล
ครูคศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
นางสาวปวริศา มีใยคชภัค
ครูคศ.1
นางสาวณิชาบูล ลำพูน
ครูผู้ช่วย
   
 
นางสาวจันทร์บุปผา วิชัด
ครู
 
   
   
 
นางสาวจริยา บุญยุทธ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานแนะแนว