บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ภาษาไทย
  • ภาษาต่างประเทศ
  • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • สุขศึกษาและพลศึกษา
  • การงานอาชีพ
  • ศิลปะ
  • แนะแนว
   
นางสาวพรพิรุณ ใจวงศ์
ครูคศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
นางศุภกร โซ่วิเชียร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศาศวัต คงกระเรียน
ครูผู้ช่วย
   
นางสาวกุลิสรา อินทราช
ครูผู้ช่วย
นายวีรภัทร เผ่าพงศ์ประเสริฐ
ครู
   
   
   
   
   
นางสาวนิษา สายสินธุ์
ครูคศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
นายปิยะพงษ์ ปัสสาวะโท
ครูคศ.1
นางสาวรุ่งนภา เลยกระโทก
ครูคศ.1
   
นางสาวจารุวรรณ ธีรพจน์โสภณ
ครูคศ.1
นางสาวกรรณิกา กาฬภักดี
ครูผู้ช่วย
   

นางสาวพิมพ์สุภัค จิราพงษ์
ครูคศ.1

นางสาวบรรณโสภิษฐ์ ธนะอุดม
ครูผู้ช่วย
   
 
นางสาวลลิดา เดชสมบูรณ์รัตน์
ครูผู้ช่วย
 
   
   
นางขันทอง แจ่มศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
นางสาวกวิศรา สุขเกษม
ครูคศ.1
นายยศวัฒน์ เพิ่มพูล
ครูคศ.1
   
 
นายพลวัฒน์ อยู่ดี
ครูผู้ช่วย
 
   
   
นางสาวสุขรดา แปงใจ
ครูคศ.1
   
นางอังสนา ตั้งตระกูล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวจริยา บุญยุทธ
ครูผู้ช่วย
   
นางสาวอลิศรา อาจหาญ
ครูผู้ช่วย
Mr.Esele Motomby Justin
ครูต่างชาติ
   
   
   
   
นายกิตติคุณ มะยาแม
ครูคศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
นางสาวณัฐธิดา น้ำมนต์ดี
ครูคศ.1
นางสาวปูชนียา รินลา
ครูคศ.1
   
นางสาวเบญจวรรณ อรุณ
ครูผู้ช่วย
นางสาววิภาพรรณ กัณหารัตน์
ครู
   
   

 

 
   
นายกฤชรัตน์ ลิ้มพิมลรัตน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
นายสราวุธ ทองแสง
ครูผู้ช่วย
นางวิไล มณีโชติ
ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน
   
   
   
   
   
นางสาวอาภากร รัตนโกสินทร์
ครูคศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
 
นางนิสารัตน์ วีระประทีป
ครูชำนาญการพิเศษ
 
   
   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ว่าที่ร.ต.หญิงเมธาวี วงษ์ตระกูล
ครูคศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
นางสาวปวริศา มีใยคชภัค
ครูคศ.1
นางสาวณิชาบูล ลำพูน
ครูผู้ช่วย
   
 
นายพิตตินันท์ แถนสีแสง
ครู
 
   
 
นางสาวจารุวรรณ ธีรพจน์โสภณ
ครูคศ.1
หัวหน้างานแนะแนว