บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ภาษาไทย
  • ภาษาต่างประเทศ
  • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • สุขศึกษาและพลศึกษา
  • การงานอาชีพ
  • ศิลปะ
  • แนะแนว
   
นางสาวพรพิรุณ ใจวงศ์
ครูคศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   
นายศาศวัต คงกระเรียน
ครูคศ.1
นางสาวกุลิสรา อินทราช
ครูผู้ช่วย
   
นายอนุชิต แซ่ลิ้ม
ครูผู้ช่วย
   
   
   
   
   
นางสาวนิษา สายสินธุ์
ครูคศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
นายปิยะพงษ์ ปัสสาวะโท
ครูคศ.1
นางสาวรุ่งนภา เลยกระโทก
ครูคศ.1
   
นางสาวจารุวรรณ ธีรพจน์โสภณ
ครูคศ.1
นางสาวบรรณโสภิษฐ์ ธนะอุดม
ครูคศ.1
   

นางสาวกรรณิกา กาฬภักดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวลลิดา เดชสมบูรณ์รัตน์
ครูผู้ช่วย
   
นายพรเทพ บุญมา
ครูผู้ช่วย
   
นางสาวกวิศรา สุขเกษม
ครูคศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   
นางขันทอง แจ่มศรี
ครููคศ.3
นายยศวัฒน์ เพิ่มพูล
ครูคศ.1
   
นายพลวัฒน์ อยู่ดี
ครูผู้ช่วย
   
   
นางอังสนา ตั้งตระกูล
ครููคศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
นางสาวลมินตา  ปิยภัทรกุล
ครูคศ.1
นางสาวจริยา บุญยุทธ
ครูคศ.1
   
นางสาวอลิศรา อาจหาญ
ครูคศ.1
Mr.Esele Motomby Justin
ครูต่างชาติ
   
   
   
   

นางสาวเบญจวรรณ อรุณ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
นายกิตติคุณ มะยาแม
ครูคศ.1
นางสาวปูชนียา รินลา
ครูคศ.1
   
นายธิติ ศรีโต
ครูผู้ช่วย
นางสาววิภาพรรณ กัณหารัตน์
ครู
   

 

 
   
นายกฤชรัตน์ ลิ้มพิมลรัตน์
ครููคศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   
นายสราวุธ ทองแสง
ครูผู้ช่วย
   
   
   
   
   

นายภานุวัต รักผึ้ง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวธิติมา นาแหยม
ครู

นายนุกูล แจ่มศรี
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ว่าที่ร.ต.หญิงเมธาวี วงษ์ตระกูล
ครูคศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   
นางสาวปวริศา มีใยคชภัค
ครูคศ.1

นางสาวณิชาบูล ลำพูน
ครูคศ.1

   
นางสาวจันทร์บุปผา วิชัด
ครู
   
   
 
นางสาวจริยา บุญยุทธ
ครูคศ.1
หัวหน้างานแนะแนว