หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบ่งเป็น 2 แผนการเรียน ได้แก่

  • วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  • ภาษาต่างประเทศ
 
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แบ่งเป็น 4 แผนการเรียน ได้แก่

  • วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย - สังคมศึกษา
  • เทคโนโลยี - พลศึกษา

>>อ่านรายละเอียดหลักสูตร<<