หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบ่งเป็น 2 แผนการเรียน ได้แก่

  • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(เพชรอุบลรัตนฯ)
  • ห้องเรียนปกติ
 
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แบ่งเป็น 4 แผนการเรียน ได้แก่

  • วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
  • ภาษาไทย - สังคมศึกษา - ภาษาอังกฤษ

>>อ่านรายละเอียดหลักสูตร<<