ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อโรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประเภทสหศึกษาเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

ก่อตั้งโดยพระครูประสาธ์นวิหารกิจ(พระครุปลัดเฉลิม ปาสาทิโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฝั่งเหนือ  เป็นผู้ริเริ่มความคิดให้มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในวัดปากน้ำฝั่งเหนือ จึงมอบที่ดินของวัดให้กรมสามัญศึกษาเช่าจัดสร้างโรงเรียนขึ้นในวัดให้ชื่อว่า “ โรงเรียนวัดปากน้ำ” ในปีพ.ศ. 2505

ในวันที่ 1 เมษายน 2506 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียน และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดปากน้ำ”

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้รับพระราชทานชื่อเป็นโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระชนมายุครบ  60  พรรษา

ตราสัญลักษณ์

sys

ตราอุณาโลมอยู่ภายใต้รัศมีสีทอง
อยู่เหนืออักษรย่อ "อ.ร.ว."
ใต้อักษรย่อเป็นชื่อโรงเรียน “อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร”
ภาษาอังกฤษใช้ว่า “Princess  UbolratanaRajakanya’s  College”

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


สีประจำโรงเรียน
แดง – ขาว
เป็นสีประจำพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกกัลปพฤกษ์

ชุดพิธีการ

 

โครงสร้างการบริหารงาน
chart
อัตลักษณ์

อัตลักษณ์

เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม นำวิถีไทย

เป็นคนเก่ง หมายถึง คนที่มีความสามารถสูงในการดำเนินชีวิต โดยมีความสามารถนด้านใดด้านหนึ่งหรือรอบด้าน หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา มีภาวะผู้นำ รู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ เป็นต้น เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ทันเทคโนโลยี มีความเป็นไทย สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และทำประโยชน์ให้เกิดแก่ตน
คนดี หมายถึง คนที่ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล มีเหตุผล รู้หน้าที่
ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข
มีคุณธรรม หมายถึง ความดีงามในจิตใจที่ทำให้บุคคลประพฤติดีผู้มีคุณธรรมเป็นผู้มีความเคยชินในการประพฤติดี
ด้วยความรู้สึกในทางดีงาม คุณธรรมเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกิเลสซึ่งเป็นความไม่ดีในจิตใจผู้มีคุณธรรมจึงเป็น
ผู้ที่ไม่มากด้วยกิเลส ซึ่งจะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี
นำวิถีไทย หมายถึง แนวทางความเป็นไทย มีความหมายโดยนัยคือ การดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมไทย ตลอดจนการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ในแต่ละช่วงสมัย

เอกลักษณ์และวิสัยทัศน์

เอกลักษณ์

เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ที่มุ่งเน้นผู้นำการสร้างทักษะชีวิต

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการสร้างทักษะชีวิตที่ใช้แหล่งจัดประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต

ตามวิถีความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพมาตรฐานสากลในปี 2564

 

พันธกิจ

พันธกิจ

1. สร้างภาวะความเป็นผู้นำการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม

2. ปลูกฝังคุณธรรมและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนรู้ทุกรายวิชา
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีความเป็นไทย

4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายความเร็วมาออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

7. จัดและพัฒนาแหล่งจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสร้างและสืบสาค้นความรู้
ให้เป็นสถานการณ์จำลอง ฝึกทักษะที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

รายนามผู้บริหารจนถึงปัจจุบัน